Chụp ảnh sản phẩm sex toy

Tên khách hàng: Mr Vương

Date perform: 5/8/2017

Danh mục: Chụp ảnh

Sản phẩm: Chụp ảnh sex toy

Chi phí: 1.000.000 VNĐ – 2.000.000

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý ảnh màu
  • Edit background daemon

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Viết một bình luận